English

نحوه بررسی درخواستهای مهاجرت اسکیلد ورکر کبک با قوانین جدید

تاریخ انتشار: Fri, 27 Sep 2013 17:06:00 | منبع: ITC

پیرو قوانین جدید کبک که در تاریخ 1 اگوست 2013 اعلام شد، اداره مهاجرت کبک اخیرا اطلاعات تکمیلی منتشر کرده است که در زیر خلاصه و نکات مهم این اطلاعات و قوانین جدید آورده شده است:
بر اساس قوانین جدید دو تغییر عمده ایجاد شده است که این تغییرات هر چند نا عادلانه متاسفانه به کلیه پرونده هایی که قبل از 1 اگوست ارسال شده است و هنوز بررسی اولیه صورت نگرفته است به صورت عطف به ما سبق اعمال میگردد. ارزشیابی اولیه روی پرونده معمولا چند ماه قبل از صدور نامه دعوت به مصاحبه صورت میگیرد و متعاقب آن نامه ای ارسال میگردد. بنابراین کلیه افرادی را که این نامه را دریافت نکرده باشند و یا مصاحبه دعوت نشده باشند بر اساس قوانین جدید بررسی خواهند شد. این دو تغییر عمده عبارتند از:

نحوه امتیازدهی به زبان فرانسه و انگلیسی. برای زبان فرانسه پایین تر از سطح B2  و برای انگلیسی  برای پایینتر از سطح B1 امتیاز 0 در نظر گرفته میشود و علاوه بر قابلتهای درک مطلب و صحبت کردم، قابلیتهای خواندن و نوشتن هم (برای متقاضی اصلی) در نظر گرفته میشود.

جداول زیر امتیازات مربوط به زبان فرانسه را در قوانین جدید نشان میدهد:

متقاضی اصلی

A1

A2

B1

B2

C1

C2

درک مطلب

0

0

0

5

6

7

صحبت کردن

0

0

0

5

6

7

خواندن

0

0

0

1

1

1

نوشتن

0

0

0

1

1

1


همسر

A1

A2

B1

B2

C1

C2

درک مطلب

0

0

0

2

3

3

صحبت کردن

0

0

0

2

3

3

خواندن

0

0

0

0

0

0

نوشتن

0

0

0

0

0

0

جدول زیر نیز امتیازات مربوط به زبان انگلیسی را در قوانین جدید نشان میدهد:


متقاضی اصلی

A1

A2

B1

B2

C1

C2

درک مطلب

0

0

1

1

2

2

صحبت کردن

0

0

1

1

2

2

خواندن

0

0

1

1

1

1

نوشتن

0

0

1

1

1

1

لیست جدیدی برای رشته های تحصیلی اعلام شده است. بنابراین امتیازات مربوط به رشته های مختلف تغییر کرده است. لیست جدید در سایت اداره مهاجرت کبک  قابل دسترس است.

با توجه به اینکه عطف به ماسبق کردن قوانین جدید برای پرونده هایی که بعضا سالها در صف انتظار قرار دارند ناعادلانه است، وقت کافی داده میشود که افراد سطح زبان خود را به گونه ای افزایش دهند که حد نصاب مورد نظر را کسب کنند. همانطور که گفته شد افرادی که ارزشیابی اولیه روی پرونده آنها انجام شده است همچنان با قوانین قبلی  بررسی خواهند شد. سایر افراد 2 گروه هستند:

    • درخواستهایی که فبل از 1 اگوست ارسال شده اند:

برای این افراد (متقاضی اصلی و همسر) اگر سطح زبانشان در پایینتر از B2 باشد (در هر کدام از مهارتها) امتیاز صفر داده می شود. برای دو مهارت درک مطلب و صحبت کردن اگر سطح زبان A2 یا B1 باشد، فاکتور جدیدی به نام référence en francization معرفی میشود. اگر مجموع امتیازات فرد بدون احتساب امتیاز "قابلیت انطباق" به حد نصاب لازم برسد، 18 ماه فرصت داده میشود تا سطح زبان فرانسه خود را تقویت کند. به عبارت دیگر از متقاضی اصلی و همسر او هرکدام سطح زبان A2 یا B1 داشته باشند درخواست میشود که در مهلت داده شده زبانشان را تقویت کنند.

    • درخواستهایی که از 1 اگوست به بعد ارسال شده اند:

رسیدگی این دسته از درخواستها نیز به همین صورت انجام میشود با این تفاوت که فقط برای افرادی (متقاضی اصلی و همسر) که سطح زبانشان B1 باشد اعمال خواهد شد و 12 ماه برای تقویت زبان فرانسه فرصت داده خواهد شد.

برای آنکه فاکتور référence en francization  در نظر گرفته شود و یا به عبارتی برای تقویت زبان فرانسه (francization ) ارجا (référence ) داده شود، مجموع امتیازات در مرحله ارزشیابی اولیه بایستی طبق جدول زیر به حداقل لازم رسیده باشد:

référence en francization

متقاضیان بدون همسر

متقاضیان با همسر

اگر هر 2 نفر سطح زبانشان A2 یا B1 باشد

اگر فقط سطح زبان متقاضی اصلی  A2 یا B1 باشد

حداقل امتیاز

39

43

47

توجه کنید که داشتن سطح زبان B2 اجباری نیست و در صورتی که نهایتا امتیاز قبولی حتی بدون احتساب زبان فرانسه به دست بیاید، متقاضی میتواند مورد قبول قرار بگیرد.

برای اطلاع از سیستم جدید امتیازبندی به این صفحه مراجعه کنید. برای بررسی شرایط خود میتوانید با دفاتر ما در تهران و کانادا تماس بگیرید.